Edited June 8, 2012

21 maj, Stockholm SPARC

SPARC håller årsmöte och konferens den 21 maj på Lärarnas Hus i Stockholm. För mer information: lars.holmstrand@lnu.se och http://www.sparc.nu/

2012-02-02

 

INBJUDAN till konferens

 

Att forska och utvecklas tillsammans

Hur kan vi stärka deltagarbaserad aktionsforskning?

 

Vid SPARC:s årliga konferens med temat ”Att forska och utvecklas tillsammans” vill vi fortsätta och fördjupa våra samtal om deltagarbaserad aktionsforskning. Hur kan vi utveckla kunskapen om att forska tillsammans – praktiker i olika verksamheter och forskare?

 • Vilken forskning ser du som praktiker som angelägen? Vilka frågor i ditt dagliga liv skulle du vilja fördjupa och undersöka närmare? Kan vi forska tillsammans om detta?

 

 • Vad finns redan nu i form av pågående eller genomförd forskning? Hur kan du som forskare bidra med kunskapstillskott såväl för vetenskapen som för olika verksamheter i samhället?

 

 • Kanske finns det exempel där praktiker och forskare gemensamt kan presentera ett arbete som planerats eller genomförts!?

 

Konferensen är till för alla som är intresserade av ”att forska tillsammans” och bidragen till vår gemensamma kunskapsbildning kan ha olika ambitionsnivå och karaktär. Du kan delta genom att bara vara med och lyssna och bidra med synpunkter. Du som vill medverka mer aktivt: skriv en kort sammanfattning (abstract) på ½-1 A4-sida! Bidragen kan vara

1. idéer till eller planer på forskning, alternativt

2. påbörjad eller genomförd forskning.

 

Ambitionsnivån kan således variera från diskussionsunderlag till mer genomarbetade så kallade ”papers”. Det är bra, särskilt vad gäller alternativ 2, att följande framgår:
Tema och forskningsfrågor som fokuseras, teoretiska utgångspunkter, tillvägagångssätt samt på vilket sätt studien är deltagarbaserad.

 

Skicka in sammanfattningen senast 5 mars till Fia Andersson: fia.andersson@specped.su.se Var beredd att efter bekräftelse om medverkan skicka in en mer utvecklad text till 20 april.

 

Konferensen Att forska och utvecklas tillsammans äger rum den 21 maj på Lärarnas Hus i Stockholm. Arrangörer är föreningen SPARC (Swedish Participatory Action Research Community), som arbetar för att utveckla och stärka deltagarbaserad aktionsforskning i samhället, samt Runö Utbildnings- & Utvecklingscentrum. Värd för konferensen är Lärarförbundet.

 

Programmet beskrivs på följande sida.

 

Program för konferensen

 

Förmiddagen

Konferensen inleds med föredragningar som berör olika aspekter av deltagarbaserad aktionsforskning:

Sangeeta Bagga-Gupta , professor i pedagogik vid Örebro Universitet: ”Lärande forskning och de utmaningar vi möter i dagens samhälle”

Hans Björkman , ek. dr, innovationsforskare vid Chalmers Tekniska Högskola samt konsult på företaget WSP: ”Att vara aktionsforskare i den egna organisationen”

Lars Holmstrand, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet: ”Deltagarbaserad forskning i ett internationellt perspektiv”

Jens Sjöström , kommunalråd, Botkyrka kommun: ”Deltagarbaserad forskning ur användares perspektiv”

Eftermiddagen

Efter lunch anordnas workshops inom teman baserade på de aktuella projekten. Där möts forskare och praktiker för att gemensamt resonera om olika viktiga problem och möjligheter utifrån de olika bidragen.

 

Praktiska frågor

Tid och plats: Konferensen genomförs 21 maj klockan 9.30-16.30 på Lärarnas Hus på Stora Essingen. Adress: Segelbåtsvägen 15, Stockholm.

Kostnad: Konferensen är kostnadsfri, men du får själv betala din lunch.

Vill du delta? Anmäl dig senast 20 april till Fia Andersson, fia.andersson@specped.su.se eller på Runös hemsida, www.runo.se/Seminarier.   

   

 

Årsmöte

Efter konferensen genomför SPARC sitt årsmöte. Vi hoppas att de av konferensdeltagarna som är medlemmar i SPARC deltar också på årsmötet!

 

Mer om SPARC

Föreningen SPARC vill utveckla och stärka deltagarbaserad aktionsforskning i samhället. Syftet är att överskrida gränser mellan olika samhälleliga verksamhetsfält för att stärka kunskapsbildning och forskning
 som är relevant för och gagnar utvecklingen av i första hand välfärdssektorns verksamheter,   folkbildnings- och facklig verksamhet samt verksamheter inom den ideella sektorn
 som utvecklas och stärks i samverkan med aktörer från det omgivande samhället
 som ökar antalet PAR-kompetenta personer (PAR, Participatory Action Research)
 som visar på flera olika sätt för samarbete rörande forsknings-, utvärderings- och uppföljningsarbete
 som främjar dialog mellan olika kunskapstraditioner.

Visionen är att genom gränsöverskridandet skall den traditionella vetenskapen utvidgas med forskning som är verksamhetsnära och bedrivs av och tillsammans med medarbetare och medborgare.

15 -16 Mai, 2012 Tromsö

 

http://uit.no/ansatte/organisasjon/aktiviteter/aktivitet?p_document_id=287117&p_dimension_id=88155&p_menu=42432&p_lang=2&p_kvitt=k

NORALF KONFERANSEN 2012

 

Sted: Universitetet i Tromsø.

Tid. 15. og 16 mai 2012.

 

Velkommen til Nordisk AksjonsLæring og AksjonsForskningskonferanse!

 

Konferansetema: Partnerskap i kunnskapsutvikling og danning!

 

For 6. gang arrangeres Noralf – konferansen, et samarbeid mellom Universitetet i Tromsø og Gøteborg Universitet. Hensikten med Noralf konferansen er å bringe sammen forskere og praktikere fra Sverige og Norge i samtaler om hvordan praksis i skoler og barnehager kan styrke.

Konferansen legger vekt på  samtaler mellom  forskere og praktikere som setter søkelys på utfordringer som finnes i barn og ungdoms utdannelser.  Konferansen i Tromsø teller fire hovedinnlegg i plenum, samt  om lag 70 innlegg og samtaler i mindre dialoggrupper.  I tillegg vil deltakerne møtes i grupper på tvers for ytterligere å diskutere praksis på tvers av dialogene i grupper. Vi inviterer samtlige deltakere til å legge frem erfaringer fra sin praksis i disse gruppen

Programmet er under utvikling, og  bidragsytere i plenumsinnlegg er kontaktet. Nedenfor finnes en foreløpig oversikt over konferansen. Nærmere program og invitasjon følger i januar 2012

 

Tirsdag 15. mai

Onsdag 16. mai

 

0900- 1000 Registrering/Kaffe

 

1000-1030  Åpning

 

1045-1230  Dialoggruppe 1

                   3 innlegg pluss samtaler

 

1230-1330 Lunsj

 

1330-1430 Hovedinnlegg  1 (utenfra)

 

1430-1500 Kaffepause

 

1500-1600 Grupper på tvers

 

1615-1700 Hovedinnlegg 2

 

1715-1815 Dialoggruppe 2

                   2 innlegg pluss samtaler

 

2000           Middag og sosial utflukt

 

 

 

0900- 0930 Kulturelt innslag

 

0930- 1000 Hovedinnlegg 3

 

1015-1130  Dialoggruppe 3

                    2 innlegg pluss samtaler

 

1130-1230 Lunsj

 

1230-1330 Hovedinnlegg 4

 

1345-1445 Grupper på tvers

 

1500-1530 Avslutning

 

Konferanseavgift: 1200.00 N.kr.      Innbefatter lunsj og kaffe/frukt begge dager.

 

Tromsø, 20. desember 2011

For programkomiteen: Torbjørn Lund                                                                      torbjorn.lund@uit.no

Institutt for  lærerutdanning og pedagogikk (ILP)

Universitetet i Tromsø

9037 Tromsø, Norge    

23. - 24. april 2012, Trondheim

FoU i praksis 2012

Velkommen til den tiende konferansen FoU i praksis, arrangert av lærerutdanningsmiljøene i Trøndelag. Tittel på årets konferanse er: "Dannelse, mangfold og fremtid"

Dato: 23. - 24. april 2012
Dato for fagseminar: 25. april
Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim

Målgruppe: Hovedmålgruppe for konferansen er tilsatte og stipendiater i lærerutdanningen ved nordiske høgskoler og universiteter: Førskolelærerutdanning, allmenn-/grunnskolelærerutdanning, yrkesfaglærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning.

Du inviteres med dette til å delta på konferansen, og til å melde på konferansebidrag i form av paperpresentasjon, presentasjon i arbeidsseminar eller plakatpresentasjon (poster). Forskningsgrupper kan også melde på selvorganisert symposium. Frist for å melde seg på med konferansebidrag er 31. januar 2012. Hvis du vil være med på konferansen uten konferansebidrag er påmeldingsfristen 25. februar.

Prosjektmedarbeidere innenfor forskningsprogrammene Program for praksisrettet FoU i barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning og Utdanning 2020 inviteres spesielt til å bidra ved konferansen, gjerne i form av selvorganisert symposium.

Konferansen arrangeres av Dronning Mauds Minne Høgskole, i samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Program for lærerutdanning, NTNU. Konferansen er støttet økonomisk av Kunnskapsdepartementet.

http://www.dmmh.no/index.php?ID=1605

21 april, Lund

Välkommen till den andra Nordiska Konferensen i Filosofisk Praxis, 21 april i Lund!

Konferensen kommer hållas på engelska. Observera att anmälan ska göras till Erik Gustavsson, mail nedan. Schemat är inte fastställt helt än så om ni vill hålla en presentation eller workshop utifrån ert arbete med filosofisk praxis i vård, skola eller enskilda samtal så hör av er till mig snarast. Konferensen är öppen för alla som är intresserade av FP, men det finns ett begränsat antal platser där vi har ett visst antal reserverat för varje land. Så det är bra att vara snabb med anmälan om man är intresserad för att vara säker på att få plats.

  

18-20 april 2012 Norrköping

 

PROGRAM

Nordiskt nätverksmöte om samhällsarbete

den 18-20 april 2012

Socionomprogrammet vid Linköpings universitet (LiU)

Plats: Campus Norrköping

Lokal: K1 i Kåkenhus, Kungsgatan 38

Start: Den 18 april kl 13.15-17.

Har du praktiska frågor kring nätverksmötet kan Elisabeth Qvarnström (elisabeth.qvarnstrom@liu.se) eller Therése Nilsson( therese.nilsson@liu.se) svara på frågor. Rörande seminarier kan Päivi Turunen (paivi.turunen@liu.se) kontaktas.

4 april, Uppl Bro

Inbjudan till

POSTERUTSTÄLLNING

 

Elever från det Naturvetenskapliga programmet på Upplands-Brogymnasiet presenterar sina resultat av läsårets projekt i naturvetenskap och engelska ”Innovative ideas for the future society”

 

Tid: 8.30-11.30 onsdag den 4 april 2012

 

Plats: Kommunhuset i Upplands-Bro, Furuhällsplan 1, Kungsängen, Sal Kung Birger

 

Elevernas uppgift har varit:

Att ta fram smarta lösningar, som tillämpar kunskap i biologi, kemi och/eller fysik, för Framtidens samhälle och att presentera en produkt, en tjänst eller en lösning på ett problem

t ex hur ljusteknik kan rena vatten eller hur nanoteknik kan användas för att reparera kroppsdelar. Av presentationen ska tydligt framgå på vilket sätt idén är innovativ och hur den bidrar till en framtida samhällsutveckling på ett hållbart sätt. Presentationerna är på engelska.

 

Program:

Kl 8.30          Utställningen öppnar. Eleverna finns tillgängliga vid sina postrar för att svara på   frågor och diskutera sina idéer. Under utställningen pågår en frågetävling om                   postrarnas innehåll.

Kl 11.15        Vinnaren i frågetävlingen, presenteras.

Kl 11.30        Utställningen avslutas.

 

Presentationer:


 


From sunshine to light bulb

Solar cells for the Future

 

Energy storage in Upplands-Bro

 

Water purification

 

Aviation biofuel

 

How do we defeat multidrug resistant bacteria by using nanotechnology?

 

Construction workers in the size of molecules . Nanotechnology for the Reconstruction of the body

 

Local systems for organic waste

 


Inbjudan riktar sig till: Elever i åk 9, gymnasieelever, föräldrar, lärare, skolledare, lärarstuderande, forskare, politiker, kommunala tjänstemän, företagare.

 

Någon föranmälan krävs inte, men maila gärna intresseanmälan vid besök med större grupper och eventuella frågor till: margot.ahlberg@edu.upplands-bro.se

 

Arrangör:

Elever och lärare på det Naturvetenskapliga programmet, Upplands-Brogymnasiet.

2-4 April, 2012 - University of Plymouth

Conference: DPR12

 

Discourse Power Resistance: IMPACT

2-4 April, 2012 - University of Plymouth, UK

 

The conference considers what 'Impact' means for us, our work, our understandings and future developments. Governments, international agencies, funding bodies and policy-makers increasingly use this term. What does it mean?

 

The social sciences, creative arts, education and humanities are currently under attack on a global scale as funding is concentrated on STEM related subjects; but the threatened fields of scholarship are themselves evolving new ways of thinking and practice and new sites and methods of enquiry.

 

Practitioners and academics in the threatened areas are responding to the situation with vitality and determination: experimental, adventurous, playful, but serious in redefining boundaries and finding new ways forward. DPR 12 maps these emerging knowledge regimes, their impacts, the imagined futures they enable and the implications for practice, research, learning and teaching.

 

DPR and PCA have joined forces for this conference. DPR is deeply engaged in the critical interrogation of contemporary culture as it plays out in the academy in research, learning and teaching. Similarly, PCA is working with energy and passion to implement a vision of high quality education for life in contemporary arts practice. Bringing the two together is an adventure in creative synergy.

 

The conference explores the potential impact on each other of the creative arts and social sciences in terms of theory and practice. All conference streams are designed to encourage contributions from across the creative arts, social sciences and humanities. 

Conference streams:

1. Language, materiality, theory, silence, speaking

2. International, intercultural, transcultural impact

3. Research, learning, teaching: impact

4. Social Science, social work, community, wellbeing

5. Art Poetics: Practice as Learning, Learning in Practice

6. Sustainable impact

7. Open

 

The conference website is http://www.dprconference.com

 

A detailed newsletter with the latest information can be found at

http://www.dprconference.com/newsletter

 

DPR's journal, Power and Education, can be found at

http://www.wwwords.co.uk/POWER

 

For further information please 

contact: enquiries@dprconference.com

30 mars 2012, Stockholms universitet

Välkommen till

 

Forskning för ömsesidig kunskapsutveckling

 

En flervetenskaplig konferens om kunskapsutbyte mellan forskare och samhälle

 

30 mars 2012 kl 10–17 vid Stockholms universitet

 

 

Syfte och tema

Forskningens roll i samhället är under debatt vad gäller bland annat användbarhet och självständighet. I Stockholms universitets verksamhetsplan talas om vikten av samverkan med de många aktörerna i Stockholmsområdet, som myndigheter, skolor och ”det kunskapsbaserade näringslivet”. Den fria forskningen är viktig, liksom ett utbyte av kunskaper mellan universitet och samhälle.

 

Den här konferensen syftar till att diskutera möjligheten att forma ett nytt starkt forskningsområde inom SU: forskning i samverkan med ambitionen att både forskare och beforskade ska utveckla nya kunskaper. Sådan forskning kallas ibland för ömsesidig kunskapsutveckling, ibland praxisorienterad forskning.

 

Vi kommer att diskutera möjligheter och problem med samverkan med organisationer och aktörer utanför universitetsvärlden:

 • Hur kan forskningen utvecklas av öppen samverkan?
 •   Hur kan man förena forskarens frihet med deltagarperspektiv? 
 •   Hur kan man undvika forskningsetiska problem?
 •   Hur kan man initiera och finansiera samverkansprojekt där deltagarna är med och formulerar forskningsfrågorna?
 •   Hur kan forskning om olika verksamheter bidra till ökad anställningsbarhet för studenter?
 •   Vilka potentialer för framtiden finns inom SU?

Plenarföreläsare

Professor Srikant Sarangi, Cardiff University

 

Srikant Sarangi har utifrån sin forskning om främst kommunikation i vårdsektorn diskuterat principiella frågor om samverkan med utomstående aktörer.

 

Information om Srikant Sarangi:

www.cf.ac.uk/encap/contactsandpeople/profiles/sarangi-srikant.html

 

Deltagare

Konferensen vänder sig främst till forskare och andra intresserade inom Stockholms universitet. Externa deltagare i forsknings- och utvecklingsprojekt, eller aktörer som är intresserade av att delta i sådana, är också välkomna, liksom forskare från andra lärosäten.

 

Kostnad:                                                                 Anmälan:

SU-anställd: 300 kr (inkl. vikarie, doktorand)            Senast 1 feb. Webbformulär kommer senare. 

Icke SU-anställd, statlig myndighet: 600 kr

Icke SU-anställd, övriga: 750 kr inkl. moms

 

Konferensspråk

I första hand svenska, i andra hand engelska eller nordiskt grannspråk.

 

Lämna förslag till presentation

Vi välkomnar

 •   redovisningar av empiriska undersökningar där praxisorientering är central
 • inlägg i principiella, kunskapsteoretiska, forskningsetiska och metodologiska frågor kring samverkan
 •   presentationer, där en utomstående medverkande deltar, av genomförda samverkansprojekt med diskussion om möjligheter och problem från både forsknings- och praktikerperspektiv.

 

Skicka abstract på svenska, annat nordiskt språk eller engelska om max 300 ord senast 13 januari (webbformulär kommer senare). Tänk på att konferensdeltagarna kommer att vara från olika vetenskapliga discipliner.

Förslag kommer att genomgå peer review. Förutom vetenskaplig kvalitet kommer vi även att ta viss hänsyn till ämnesmässig bredd. Besked om antaget bidrag 3 februari.

 

Konferensen avslutas med sammanfattningar och framåtblickande förslag till åtgärder. Efter konferensen kommer dokumentation i sammanfattande form att publiceras på webben.

 

Hemsida:

www.nordiska.su.se  > Forskning > Konferenser http://www.nordiska.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=16903  

 

För ytterligare information: foku@nordiska.su.se

  http://www.nordiska.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=16903

 

Välkomna!

 

Mona Blåsjö, lektor, Institutionen för nordiska språk (sammankallande)

Georg Drakos, docent, Institutionen för etnologi, religion och genusvetenskap

Inge Johansson, professor, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Olle Josephson, professor, Institutionen för nordiska språk

Petra Norling, näringslivskoordinator, Avdelningen för externa kontakter

Anette Sandberg, professor, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Gustav Westberg, doktorand, Institutionen för nordiska språk

15.-16. mars 2012, Bergen

Lærerutdanningskonferansen 15.-16. mars 2012 vid Universitetet i Bergen. Information: Hilde Hjertager Lund [Hilde.Lund@iuh.uib.no]
Preliminärt program

                Lærerutdanningskonferansen 2012

Solstrand 15. og 16. mars

 

TEMA: Ny rammeplan 8-13 og praksis

 

Program

Torsdag 15.mars 

08.30

Frammøte Bergen busstasjon 

08:45

Avreise fra Bergen til Solstrand

09.15

Ankomst rundstykker og kaffe

09.30.-10.00

Musikkinnslag og velkommen v/ programstyreleder Kari Smith, UiB

10.00-11.00

Lærerutdanningen i et historisk perspektiv, v/Harald Thuen

11.00-11.30

Pause 

11.30-12.30

Lærerutdanningen i et komparativt perspektiv v/ Petti Kasananen

 

 

 

13.00– 14.00

LUNSJ og innsjekking

 

 

14.00-15.30

Hernes- Ny rammeplan 8-13

 

15.30-15.45

PAUSE

15.45-17.00

Diskusjon og innspill til Ny rammeplan 8-13 fra

 

ü  Studenter v/ Anne Marit Haugland

ü  Utdanningsforbundet v/Jorunn Dahl Nordgård

ü  Faglig kommentar fra UiB (programstyret)

 

 

 

 

19.15–19.30

Aperitiff

19.30–

Middag

 

Fredag 16.mars         

09.15–10:45

"A Practicum Turn in Teacher Education" v/Matts Mattsson  

 

10.45-11.00

Pause med utsjekking

11.00-12.30

Gruppearbeid praksis –«Kafèmetoden»

 

5 -6 bord (avhengig av antall deltakere)

5-6 problemstillinger om praksis  

 

12.45–13.00

Avslutning og oppsummering av konferansen

13.00-14.00

LUNSJ

14.35

Avreise

 

 

March 8-10, 2012, in Copenhagen

NERA, the Nordic Educational Research Association, and the Department of Education (DPU) at Aarhus University invite educational researchers to submit proposals for the Annual Nordic Conference on Educational Research, March 8-10, 2012, in Copenhagen.

27 februari 2012, Mälardalen

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Participatory research

 

Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna

 

 

 

Hur forska i samverkan mellan högskola och samhälle? Hur driva samverkansprojekt som både bidrar till ny kunskap och förnyelse i organisationer och kommuner? Hur bedriva forskning där forskare, praktiker och berörda kan delta och bidra på lika villkor i kunskapsutveckling och praktisk förnyelse?

 

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till forskarstuderande, såväl som till dig som arbetar med förändring och verksamhetsutveckling i offentliga organisationer eller i företag.                                              

Kursledning

Kursansvariga är Pirjo Lahdenperä, UKK,   pirjo.lahdenpera@mdh.se , Tel. 073-6620615 och Erik Lindhult, IDT, erik.lindhult@mdh.se , Tel. 016-153489. Kursen genomförs i samarbete med SPARC (Swedish Participatory Action Research Community), nationell förening för deltagarbaserad aktionsforskning, Lars Holmstrand, lars.holmstrand@lnu.se , medverkar i kursledningen.

Syfte

Kursen syftar till att den studerande ska nå djupare kunskap om deltagarbaserad forskning som en del av verksamhetens utveckling och dess vetenskapliga och forskningsetiska grunder. Genom en fältstudie eller projekt studeras förändring av verksamheten på ett vetenskapligt sätt där kopplingen mellan teoretisk grund och den praktik som utvecklas står i fokus.

Lärandemål

Efter genomgångna studier förväntas den studerande kunna

-          Värdera lämpliga metoder för utveckling av sociala och kunskapsproducerande praktiker

-          Visa förståelse för deltagarbaserad forskning och dess forskningsetiska övervägande och vetenskapliga utförande

-          Planera, utföra, utvärdera och rapportera ett förändringsarbete på verksamhetsnivå efter vetenskapliga överväganden

-          Granska och beskriva praktiker inom verksamhetsområdet utifrån ett jämlikhets- och interkulturellt perspektiv

 

Innehåll

Kvalitativ forskning och vetenskapsteori

Interaktiv forskning i teori och praktik

Aktionsforskningens praktik och processer

Forskningsetik

Jämlikhet och interkulturalitet

Samproduktion mellan akademin och praktiken

Presentation av paper

Undervisning

Föreläsningar och seminarier. Obligatorisk närvaro vid seminarier. Handledning av deltagarnas projektarbeten och studier ske samarbete mellan kursledning och SPARC.

Examination

Aktivt deltagande vid kurstillfällen. Skriftlig redovisning och presentation av en studie på en avslutande ”kurskonferens.”

Miljöaspekter

Kursen tar hänsyn till och arbete för en god och hållbar miljö enligt högskolans betydande miljöaspekter samt verka för en jämställd och jämlik miljö enligt Högskoleverkets och högskolans rekommendationer.

Schema

Tillfälle 1: måndagen den 27 februari 2012, 9-16, sal E307, Eskilstuna

Introduktion:

Vetenskapliga och praktiska utgångspunkter för deltagarbaserad forskning

Aktionsforskning i teori och som process

Planering av den egna studien/ projektet

 

 

Tillfälle 2: torsdagen den 12 april 2012, 9-16, sal E310, Eskilstuna

Exempel på aktionsforskning från olika verksamheter.

Förändring och motstånd

Ventilering och handledning av projektarbeten

 

Tillfälle 3: måndagen-tisdagen den 21-22 maj 2012, 21 maj workshop SPARC, Stockholm, 22 maj 9-16, sal E307, Eskilstuna

Jämlikhet och interkulturalitet i samproducerande kunskapsprojekt

Ventilering och handledning av projektarbeten

 

 

Tillfälle 4: måndagen den 3 september 2012, 9-16, sal E307, Eskilstuna

Kurskonferens. Presentation av paper /projekt inklusive examination.

 

Litteratur

 

Action Research , Los Angeles: SAGE Publications.

 

Coghlan, D. & Brannick, T. (2010) Doing Action Research in your Own Organization, 3rd ed. London: Sage.

 

Johannisson, B., Gunnarsson, E. & Stjernberg, T., red., Gemensamt kunskapande – den interaktiva forskningens praktik. Växjö: Växjö University Press.

 

Johansson, A. W. och Lindhult, E. (2008) Emancipation or Workability? Critical versus pragmatic scientific orientation in action research. Action Research , Vol. 6, No. 1.

 

Mattsson, Matts (2004). Att forska i praktiken. Kunskapsföretaget i Uppsala AB: Läromedel & Utbildning.(s. 5-73 och kap 8).

 

McNiff, J. & Whitehead, J. (2009). Doing and Writing Action Research. London: Sage.

 

Lahdenperä, Pirjo (red). (2011). Forskningscirkel – arena för verksamhetsutveckling i mångfald, Mälardalens högskola, Studies in Social Sciences, Forskningsrapport 2011:1.

Lahdenperä, Pirjo (2000). From monocultural to intercultural educational research, in Intercultural Education, Vol. 11, No. 2, 2000, pp. 201-207.

 

Reason, P. & Bradbury, H. (eds.) (2006) Handbook of action research. Concise Paperback Edition. Participative Inquiry & Practice. London: Sage.

 

Reason, P. & Bradbury, H. (eds.) (2008) The SAGE Handbook of Action Research. London: Sage.

 

Urval av kurslitteratur specifikt för varje deltagare görs i samråd med handledare och kursledning.

 

Litteratur som underlag för kursinput tillkommer.

 

 

Referenslitteratur

 

Aagaard Nielsen, K. & Svensson, L. (2006) Action Research and Interactive Research. Beyond Practice and Theory. Maastricht: Shaker.

 

Fals-Borda, O. & Rahman, M. (eds.) (1991) Action and Knowledge. Breaking the Monopoly with Participatory Action-Research. New York: The Apex Press.

 

Foote Whyte, William (ed)( 1991). Participatory action research. London: Sage Publications.

 

Holmer, J. & Starrin, B. (red)(1993) Deltagarbaserad forskning. Lund: Studentlitteratur.

 

James, E. G(2007). Participatory Action Research for Educational Leadership. Using Data-Driven Decision Making to Improve Schools . Thousands Oaks: SAGE Publications.

 

Jason, L. et.al. (2003) Participatory Community Research. Theories and Methods in Action. Washington: American Psychological Association .

 

Kindon, S., Pain, R. & Kesby, M. (2010) Participatory Action Research Approaches and Methods. Connecting People, Participation and Place. London: Routledge.

 

O’Hanlon; Christine (2003). Educational inclusion as action research. Berkshire, England: Open University Press ( www.openup.co.uk )

 

Mcintyre, A. (2007). Participatory Action Research. Thousands Oaks: SAGE Publications.

 

McNiff, J. & Whitehead, J. (2009). You and Your Action Research Project, 3rd ed. London Routledge.

 

Rönnerman, K. (red.) (2004) Aktionsforskning i praktiken – erfarenheter och reflektioner. Lund: Studentlitteratur.

 

Somekh, B. (ed.)(2009) The SAGE Handbook of Educational Action Research. London: Sage.

 

Svensson, L, et. al. (eds.) (2002) Interaktiv forskning – för utveckling av teori och praktik. Stockholm: Arbetslivsinstitutet.

 

Taggart, R.  (ed.)(1997). Participatory Action Research. International Contexts and Consequences. New York: State University of New York Press.

 

Listan med rekommenderad litteratur och informationslänkar kommer att utvecklas i samverkan med deltagare.

2 febr 2012, Stockholm

Välkommen till ett heldagsseminarium i Stockholm om arbetsplatsförlagt lärande!

Tid: 2 februari 2012, kl 09.30-15.
Plats: meddelas senare.

Konferensen kommer att handla om arbetsplatsförlagt lärande mot bakgrund av den nya gymnasieskolan och de problem i samverkan mellan skola och arbetsliv som har identifierats av Skolinspektionen, Nationella lärlingskommittén och i olika forskningsstudier.  

Konferensen genomförs med stöd av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS).

Upplägg

09-30 – 10.00 Samling och kaffe

10. 00 – 10.15 Anders Nilsson, professor Lunds universitet – hälsar välkommen och presenterar programmet 

10.15 – 10.45 Jonas Olofsson, docent Malmö Högskola – ett forskningsperspektiv på förutsättningar för APL

10.45 – 11.15 Peter Holmberg, huvudsekreterare Nationella Lärlingskommittén – summerar erfarenheterna med försöksverksamheten med Lärlingsutbildning

11.15 – 11.45 Pinaitis, Allan, undervisningsråd på Skolverket – vad skiljer APL från APU?

11.45 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.00 Josefine Larsson, utredare IFMetall – Om IF Metalls övergripande engagemang på yrkesutbildningsområdet

14.00 – 14.30 Ingegerd Green, processledare – Gnosjö, kollektivavtal om yrkesintroduktion, aktuella erfarenheter

14.30 – 15.00 Kenneth Abrahamsson, programchef FAS - sammanfattar dagen

Välkommen!

Vi vill ha Din intresseanmälan senast 16 januari 2012. Konferensen är avgiftsfri.

Din anmälan skickar Du till Alexandru Panican, Socialhögskolan, Lunds universitet via e-post till: alexandru.panican@soch.lu.se

Sprid gärna information om konferensen till andra intresserade!

 

Bästa hälsningar

Anders Nilsson, Jonas Olofsson, Alexandru Panican, Fay Lundh Nilsson, Lars Pettersson

5-8 Jan, 2012 ICSEI conference in Malmö, Sweden

The 2012 ICSEI conference will be from 5-8 January in Malmö, Sweden.
http://www.icsei.net/icsei2012/


The International Congress for School Effectiveness and Improvement in Sweden, on January 5 to 8, will bring together teachers, school leaders, researchers and policy-makers from around the world. The theme of the Malmö Congress will focus on the interplay between policy, research and practice in education

Dec 6, 2011, Book Release

Book Release Dec 6, 2011

15.30 – ca 17.30 
En ny och spännande bok om praktiken i lärarutbildningen "A Practicum Turn in Teacher Education" har precis kommit ut (
https://www.sensepublishers.com/ ) Några av författarna kommer att presentera ett antal kapitel i boken och hoppas även på en livlig diskussion om praktiken i lärarutbildningen. (Inbjudan för nedanstående program går även ut till andra än VFU- kurslärare)


15.30 - 16.00 Matts Mattsson, Praktikvändning (Practicum Turn) i lärarutbildningen

 

16.00 - 16.15 Peter Emsheimer, Lärarstudenternas reflektioner kring praktik i relation till teorierna

 

16.15 - 16.30 Sirkku Männikkö-Barbutiu,  Minnesvärda möten: Berättelser om lärandet från lärarstudenternas praktik

 

16.30 - 17.00 Allmän diskussion

 

17.00 - Bokmingel

 

Det finns möjlighet att införskaffa antologin till ett reducerat pris!

 

Välkomna önskar VFU-ansvariga på SU

Anmälan till
kerstin.stenberg@mnd.su.se  senast den 2/12 eller till Sirkku Männikkö-Barbutiu, sirkku@dsv.su.se

24. – 25. Nov, Tromsø

Program for PPU-konferanse

Kvalitet og relevans 

Universitetet i Tromsø, Campus Mellomveien

Tromsø, 24. – 25. november

 

Torsdag 24. november:

0900 Registrering, kaffe

0930 Åpning

1000 Professor Hans Kristian Hernes: Forskningsbasert, integrert, praksisnær, profesjonsrettet og relevant. Om rammeplanarbeidet for PPU.

1145 Lunsj

1230 Parallelle sesjoner – vil bli organisert med utgangspunkt i liste over påmeldte. (Vi planlegger ut fra følgende faggrupper, det vil bli lagt opp til diskusjon med utgangspunkt i hver av faggruppene.):

·          Administrasjon – Realkompetanse  

·          Pedagogikk – Studenten i spenningsfeltet mellom tradisjon og innovasjon Eli M Furu/Tor Vidar Eilertsen

·          Yrkesdidaktikk

·          Fagdidaktikk i samfunnsfagene

·          Fagdidaktikk i fremmedspråk

·          Fagdidaktikk i norsk/morsmål

·          Fagdidaktikk i realfag

1400 Kaffe/frukt

To korte innspill: Hva skjer når PPU-studentene møter skolens praksis?

1430 Universitetslektor Rachel Elise Jakhelln: Tre nyutdannede læreres møter med videregående skole.

1500 Rektor Bente Gudesen Svenning, Kvaløya videregående skole

1530 Pause

1545 1.amanuensis Matts Mattson og 1.amanuensisTor Vidar Eilertsen:  A Practicum Turn In Teacher Education. Teoretiske bidrag og empiriske eksempler fra forskning på studentenes praksis

1700 Avrunding

1930 Middag

Fredag 25. november:

0830 Felles start

0900 Professor Gunnar Grepperud: Veien til kvalitet går gjennom praksis

1100 Pause

1115 Perspektivbryting. Møtets overskrift - kvalitet og relevans – hvordan kan forelesninger, innspill og diskusjoner fra dette møtet bidra til vår kontinuerlige endrings- og utviklingsprosess?

1230 Avrunding og vegen videre; hva skal disse samrådingsmøtene /konferansene være

1300 Lunsj

Avreise

23-25 November 2011, Nijmegen

Nijmegen, the Netherlands, 23-25 November 2011 Conference

"Balancing workplace learning and practitioner research across professional fields"

Conference website: http://www.eapril.org/EAPRIL2011

Submission deadline: 14 September, 2011

Nov 21, 2011 Tromsø, Norge

 Seminarium  

    Att forska i praktiken?

 

 

Tid                 Måndag 21 nov 2011, kl 08.15 – 11.00

 

Plats               Rom E 202, Universitetet i Tromsø

 

Deltagare        Fagpersoner i tilknytning til Pilot i Nord og PPU, inkl. praksiskonsulentene. P raksisveiledere, koordinatorer og personer som underviser i LU

 

Syfte              Att fördjupa diskussionen om hur aktionsforskning kan bidra till förändring inom såväl akademi som praktik.

 

Program          Matts Mattsson, docent i pedagogik vid Stockholms universitet, inleder seminariet med att redovisa egna erfarenheter av hur man kan forska i praktiken. Hur kan man kombinera lokalt utvecklingsarbete, lärarutbildning och forskning? Hinder och möjligheter?

 

Bakgrund        Mattsson är knuten till Tromsø universitet som Dosent II. Han har 13 års erfarenhet av lärarutbildning i Stockholm där han medverkat till flera projekt för att utveckla studenternas examensarbeten, deras verksamhetsförlagda utbildning och kommunernas medverkan.

 

Litteratur:

 

·          Mattsson, M. (2004). Att forska i praktiken: En kunskapsöversikt och en fallstudie . [Praxis-related Research. A survey a nd a case   study]. Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala AB. (198 p.).

·          Mattsson, M. & Kemmis, S. (2007). Praxis-related research: serving two masters?. Pedagogy, culture & society. (15(2007):2, s. 185-214).

·          Mattsson, M., Johansson, I. & Sandström, B. (Eds.) (2008). Examining praxis: assessment and knowledge construction in teacher education. Rotterdam: Sense. (243 p.).

·          Mattsson, M, Eilertsen, T. V. & Rorrison, D. (Eds.) (2011). A Practicum Turn in Teacher Education . Rotterdam: SensePublishers. (260 p.). 

 

October 3-7, 2011, Gothenburg

Doctoral Course at University of Gothenburg:
Researching Professional Practice: Tensions and Issues in Action
Research. 
Stephen Kemmis och Karin Rönnerman IPS

http://www.ufn.gu.se/utbildning/forskarutbildning/kurser/ht2011#researching

ECER 2011, Berlin, 13-17 Sept

Symposium A Practicum Turn in Teacher Education at ECER 2011, Berlin, The European Conference on Educational Research.
Matts Mattsson, coordinator. Participants: Doreen Rorrison, Australia; Sirkku Männikkö-Barbutiu, Stockholm, Tor Vidar Eilertsen, Eli Furu, Karin Rørnes, Tromsø University, Lotte Hedegaard, Susan Tetler, DPU, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Denmark.
Discussant: Sven-Erik Hansén, Åbo Akademi, Finland. 
http://www.eera-ecer.eu/ecer/ecer-2011-berlin/

September 12, 2011

Pedagogy, Edcuaction, Praxis - one day symposium September 12, 2011

Programme

The international network will present ongoing research within the field of Education. The symposium is free, but please register for coffee and evening reception.

09.30 Coffee

10.00 Welcome
Dean of the Faculty of Education

10.15 PEP- network research areas, background and theoretical framing
Prof. Karin Rönnerman and Prof. Stephen Kemmis

10.30 Education for All
Dr. Brian Hemmings, Dr. Jane Wilkinson, Prof. Petra Ponte

11.15 Researching regional worlds of the life-world
Prof. Jan Bengtsson (invited lecturer)

12.30 Lunch

13.30 Leading and Learning: Empirical Project in three Countries
Australia: Prof. Stephen Kemmis, Dr. Christine Edward Groves, Dr. Ian Hardy, Dr. Jane Wilkinson , Dr. Peter Grootenboer
Norway: Ass. Prof. Eli Moksnes Furu, Dr. Else Stjernstrøm, Dr. Torbjørn Lund
Sweden: Prof. Karin Rönnerman, Dr. Anette Olin

15.00 Coffee

15.45 Practicum and Praxis
Ass. Prof. Matts Mattsson, Ass. Prof. Tor Vidar Eilertsen, Ass. Prof. Eli Moksnes Furu

16.30 Reflections from without and within
Prof. Petri Salo

17.00 Conclusion
Prof. Karin Rönnerman

17.30 Reception

http://www.ips.gu.se/english/cooperation/networks/pep/Activities/2011-symposium-september-gu /

inaktuellt

 

LITERARY PRAXIS
A Conversational Inquiry into the Teaching of Literature

Piet-Hein van de Ven
Radboud University, Nijmegen, The Netherlands

and

Brenton Doecke (Eds.)
Deakin University, Melbourne, Australia
$49.00

 

Literary Praxis: A Conversational Inquiry into the Teaching of Literature explores the teaching of literature in secondary schools. It does this from the vantage point of educators in a range of settings around the world, as they engage in dialogue with one another in order to capture the nature of their professional commitment, the knowledge they bring to their work as literature teachers, and the challenges of their professional practice as they interact with their students. The core of the book comprises accounts of their day-to-day teaching by Dutch and Australian educators. These teachers do more than capture the immediacy of the here-and-now of their classrooms; they attempt to understand those classrooms relationally, exploring the ways in which their professional practice is mediated by government policies, national literary traditions and existing traditions of curriculum and pedagogy. They thereby enact a form of literary ‘praxis’ that grapples with major ideological issues, most notably the impact of standards-based reforms on their work. Educators from other countries then comment on the cases written by the Dutch and Australian teachers, thus taking the concept of ‘praxis’ to a new level, as part of a comparative inquiry that acknowledges the richly specific character of the cases and resists viewing teaching around the world as though it lends itself unproblematically to the same standards of measurement (as in the fetish made of PISA). They step back from a judgmental stance, and try to understand what it means to teach literature in other educational settings than their own. The essays in this collection show the complexities of literature teaching as a form of professional praxis, exploring the intensely reflexive learning in which teachers engage, as they induct their students into reading literary texts, and reflect on the socio-cultural contexts of their work.


www.sensepublishers.com

June 14-17, 2011 in Malmo Adult Education

The International Council for Adult Education (ICAE) is organizing its VIII World Assembly from June 14-17, 2011 in Malmo Sweden http://aworldworthlivingin.se/

Inaktuellt

Seminarium måndag 23 maj 2011

Välkommen till SPARC-seminarium och årsmöte

 

Demokratisk forskning i samverkan –

hur kan vi klokna tillsammans?

 

Tid: 23 maj 2011 kl 13.00

 

Plats: Campus Konradsberg, Rålambsvägen, Z-huset, lokal Z 309, se karta:

http://www.su.se/polopoly_fs/1.7949.1291624123!/stockholm_university_konradsberg.pdf

 

13.00 Ankomst och registrering

 

13.15 Lars Holmstrand, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet Inledning

 

Elisabeth Bergdahl, doktorand i vårdvetenskap, Ersta Sköndal Högskola Hur demokratin kan främjas genom aktionsforskning - ett exempel från hemsjukvården

 

Reza Hatami, fil.lic i matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet Samverkansforskning: matematikundervisning i grundskolans tidigare år

 

14.15 ca Kaffe

 

14.30 Susan J. Schurman, Ph.D, School of Management and Labor Relations, Rutgers, The State University of New Jersey Erfarenhet av PAR-forskning vid Rutgers University

 

Fia Andersson, universitetslektor vid Stockholms Universitet Forskningscirkeln som kunskapskälla för kompetensutveckling

 

Gunilla Härnsten, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet Varför behöver vi en forskarutbildning i ”Demokratiska kunskaps- och förändringsprocesser”?

 

17.00 Årsmöte SPARC med efterföljande mingel och lätt förtäring

 

Anmälan till Fia Andersson, fia.andersson@specped.su.se - före 1 maj 2011.

 

Kostnad för seminarium och mingelförtäring 200 kronor. Betalas vid ankomst.

 


..................


Seminarium onsdag 27 april 2011

 

Plattform för praxis-

utvecklande forskning               
                                                             

seminarium

Skolutveckling på elevers villkor?Tid: Onsdag 27 april, 2011, kl 15.00 till 17.00. Därefter enkel förtäring.

 

Plats: Stockholms universitet, Lärarutbildningens lokaler, Konradsberg, Sal Z308

 

Bakgrund och syfte: I februari 2011 bildades ett nätverk - en plattform till stöd för samarbete om forskningsprojekt. Praxisutvecklande forskning handlar om hur värdefull kunskap bildas och hur människor kan påverka det som är angeläget. Gnom samarbete kan praxis förändras inom såväl akademi som fält. Den nya plattformen är öppen för deltagare från universitet, lärosäten, kommuner och organisationer i Stockholmsområdet. Plattformen stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt som vill bidra till demokratiska förändringsprocesser. Arbetet bedrivs bl a i form av öppna seminarier. Vid detta tillfälle granskas ett FoU-projekt i Upplands Bro kommun.    

 

Program: 

·          Skolutveckling på elevers villkor? Docent Margot Ahlberg, verksam vid Upplands Bro-gymnasiet, presenterar erfarenheter från ett projekt där elever på det naturvetenskapliga programmet samarbetar med elever vid en partnerskola i Tromsö, Norge. Projektet handlar om hur man kan utforma framtida städer. Två lärarstudenter från Tromsö följer projektet (se bil).

·          Kommentarer från i förväg utsedd diskutant.

 

·          Rapport och förslag från arbetsgruppen för ny plattform. Syfte, organisation, verksamhet. Matts Mattsson, docent i pedagogik.

 

 

Inbjudan riktar sig till: Forskare i Stockholmsområdet med erfarenhet och intresse av praxis-utvecklande forskning. Inbjudan riktar sig också till företrädare för och deltagare från de kommuner och organisationer i Stockholmsområdet som vill samarbeta om forskning. 

 

Anmälan: Anmälan senast 20 april via e-mail till: pernilla.rosell-steuer@isd.su.se . Ange samtidigt om du vill delta i postseminarium med enkel förtäring till självkostnadspris.

 

 

Arrangör: Plattform för praxisutvecklande forskning

Nätverkets ledningsgrupp består av Geir Skeie, professor, UHS, SU; Inge Johansson, professor, BUV, SU; Mats Myrberg, professor, SpecPed, SU; Matts Mattsson, docent, (samman-kallande); Pernilla Rosell Steuer, fil dr, Språkdidaktik, SU; Sirkku Männikkö - Barbutiu, utbildningsledare, UTEP; Meeri Hellsten, docent, Södertörns högskola, Kah Slenning Carlstam, Barn - o utbildningsdirektör, Järfälla; Margot Ahlberg, docent, Upplands Brogymnasiet; Bengt Larsson, Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum. För information – kontakta matts.mattsson@telia.com.............

Seminarium tisdag 1 febr 2011

 

 

                      

Regionalt utvecklingscentrum

 

 

                          

 

Inbjudan till möte för bildande i Stockholm av

                                                       

En ny plattform för samarbete

 

 

Tid: Tisdag 1 februari, 2011, kl 16.00 till 18.00

 

Plats: Lärarutbildningens lokaler, Campus Konradsberg, Stockholm. Sal Z307

 

Syfte: Det behövs en plattform i Stockholm till stöd för forskningsprojekt som bygger på ömsesidig kunskapsutveckling. Genom samarbete kan vi förändra praxis inom såväl akademi som fält. I grunden handlar det om hur värdefull kunskap bildas och hur människor kan påverka det som är angeläget. En förening och/eller en centrumbildning i Stockholm skulle kunna fungera som plattform. Den ska vara öppen för universitet, lärosäten och organisationer i Stockholmsområdet. En viktig uppgift är att medverka till en forskarutbildning i demokratiska förändringsprocesser. Låt oss följa det mönster som utvecklats nationellt av SPARC, Swedish Participatory Action Research Consortium. Se https://ebox.su.se/owa/redir.aspx?C=e12ffc19e12747f2bcd9d61f174ef108&URL=http%3a%2f%2fwww.sparc.nu

 

Ärenden: 

- Bildandet av en interimsstyrelse för att åstadkomma en ny plattform i Stockholm

- Presentation av SPARC:s förslag till forskarutbildning

 

Inbjudan riktar sig till: Forskare i Stockholmsområdet med erfarenhet och intresse av Participatory Action Research (praxisutvecklande forskning, forskningscirklar, ömsesidig kunskapsutveckling, praxisnära forskning, deltagarorienterad forskning, interaktiv forskning, learning studies, dialogforskning…). Beteckningarna skiljer sig åt men ambitionerna är ganska likartade. Intresserade personer finns på olika institutioner och organisatoriska enheter.

 

Inbjudan riktar sig också till företrädare för "omvärlden", i första hand de kommuner och organisationer i Stockholmsområdet som visat intresse för praxisutvecklande forskning. 

 

Plattformens karaktär:

Jämfört med ett informellt nätverk ger en förening större stabilitet. Det finns bra förslag på stadgar inom SPARC. En centrumbildning eller ett institut bör ha stadgar, finansiering, bemanning och en organisatorisk hemvist, förslagsvis på Stockholms universitet. Vad som är lämplig form i detta fall bör undersökas av en interimsstyrelse där berörda lärosäten, institutioner och samarbetsorganisationer är företrädda. Avsikten är att följa det mönster som etablerats av SPARC. Hälften av deltagarna i en interimsstyrelse bör komma från kommuner och organisationer utanför akademin.

 

Information och anmälan

Vill du medverka till bildandet av en ny plattform i Stockholm – hör av dig till Matts Mattsson, docent vid Stockholms universitet, Regionalt utvecklingscentrum, RUC. Anmälan senast 15 januari via e-mail: Matts.mattsson@ruc.su.se . Deltagarna kommer att få mer skriftligt underlag inför mötet.
 

| Svar

Senaste kommentarer

16.10 | 16:23

Hej,
Jag är här på besök efter att ha plockat upp en sten under vattenytan. Har läst kapitel 4 och inser att jag barfotaforskat de sista 12 åren som amatör.

14.05 | 18:13

Överskådlig och trevlig hemsida. Intressant innehåll och lättnavigerad.

28.04 | 21:44

Fin hemsida och schysst av Matts att hänvisa till bokbörsen även för böcker, som är rätt nyutkomna

01.12 | 00:00

Användbar information som kan utökas efter hand!